fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate ANUNŢ

Serviciul de Probațiune Sibiu scoate la concurs două posturi vacante

Direcția Națională de Probațiune anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui număr de 84 de posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale, respectiv 42 posturi vacante de șofer și 42 posturi vacante de secretar. Din cele 84 de posturi vacante, pentru Serviciul de Probațiune Sibiu s-a alocat 1 post de șofer și 1 post de secretar. Pot ocupa prin transfer posturile vacante corespunzătoare unor funcții contractuale, persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Pentru ocuparea posturilor vacante, mai sus menționate, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Condiții de studii, vechime și condiții specifice de ocupare a postului de șofer:

 1. a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) permis de conducere categoria B
 3. c) experiență: cel puțin 3 ani vechime în muncă pe o funcție cu atribuții de conducere autovehicule;
 4. c) candidatul nu figurează cu sancțiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condițiile legii;
 5. d) abilități, cunoștințe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activității; abilitate în conducerea autovehiculului; abilitatea de a asigura integritatea autovehiculului și a pasagerilor; cunoașterea legislației în domeniul circulației pe drumurile publice; acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistență la stres.

Condiții de studii, vechime și specifice de ocupare a postului de secretar:

 1. a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experiență: cel puțin 2 ani în activitatea de secretariat;
 3. c) candidatul nu figurează cu sancțiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condițiile legii;
 4. d) constituie avantaj specializările deținute în activitatea de secretariat, specializări deținute în domeniul administrativ;
 5. e) abilități, cunoștințe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activității; abilitatea de a ține evidența, de a gestiona și de a stoca documentele de secretariat aflate în evidența serviciului de probațiune respectiv; buna gestionare a corespondenței serviciului de probațiune respectiv; cunoștințe de arhivare a documentelor; cunoștințe de operare PC MS Office: Word, Excel, etc.; acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistență la stres, meticulozitate.

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției Naționale de Probațiune situată în București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, prin poștă/curier sau pe adresa de e-mail dp@just.ro, până la data de 27.07.2020 următoarele documente:

 1. a) cererea de transfer;
 2. b) CV în format european;
 3. c) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. d) adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția deținută în prezent, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar;
 5. e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului pentru care candidează;
 6. f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 7. g) recomandare de la ultimul loc de muncă/de la un loc de muncă anterior, cu număr de înregistrare;
 8. h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Copiile actelor prevăzute la lit. c)-f) vor fi prezentate în copii conform cu originalul, iar această mențiune va fi evidențiată si semnată de către candidat pe fiecare document transmis.

Direcția Națională de Probațiune va organiza un interviu cu candidații, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora prin afișarea la sediul Direcției Naționale de Probațiune, din București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, precum și pe pagina de internet: http://www.just.ro/minister/cariere/.

Interviul se va derula fie la sediul Direcției Naționale de Probațiune, fie prin mijloace tehnice de audiere la distanță.

 

Bibliografia pentru postul de șofer:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;

Bibliografia pentru postul de secretar:

 • Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;
 • Regulament de ordine interioară al serviciilor de probațiune (denumire anterioară: servicii de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor).

 

Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la DNP – secretariat – telefon 0726.755.330 sau prin e-mail la adresa: dp@just.ro .

Etichete: