fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

DGASPC Sibiu face angajări

2020 s-a încheiat cu succes pentru DGASPC Sibiu
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante:
Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID360615), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.
Condiţii:
Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
1. Constituția României, republicată,
2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a.
3. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5.Legea nr.448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale
7. Hotărâre nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
8.Ordinul nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
9.Ordinul nr. 1.306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.
Pentru TEMATICĂ: BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.
Principalele atribuții pentru postul de consilier clasa I, grad profesional asistent:
a) verifică conţinutul fişei de evaluare psihologică, inclusiv prin consultarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică, şi, dacă este cazul, solicită informaţii şi/sau documente suplimentare de la psihologul care a efectuat evaluarea, precum şi de la copil şi părinţi/reprezentantul legal;
b) efectuează evaluarea psihologică şi completează fişa de evaluare psihologică, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt psiholog angajat al DGASPC care îndeplineşte aceste condiţii, prin fişa postului;
c) decide necesitatea consultului psihologic suplimentar, dacă este cazul;
d) aplică criteriile medicopsihologice împreună cu medicul din SEC;
e) aplică criteriile sociale şi psihosociale din domeniile 2, 3 şi 7 din Fişa de activităţi şi participare;
f) îndeplineşte rolul de manager de caz numai dacă este angajat la DGASPC cu contract individual de muncă şi este numit de directorul general/executiv al DGASPC;
g) furnizează informaţiile necesare managerului de caz/completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competenţă şi semnează; această responsabilitate implică şi formularea de propuneri privind serviciile de abilitare-reabilitare psihologică şi intervenţiile de ordin psihologic privind etapele de tranziţie din viaţa copilului necesar a fi introduse în plan în baza documentelor verificate şi a discuţiilor cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal.
B. Biroul Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână, în cadrul Biroului Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale.
Condiţii:
Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice și științe economice;
b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –7 ani.
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziții Publice și Contractare de Servicii Sociale
1. Constituția României, republicată,
2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a.
3. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr.101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Pentru TEMATICĂ: BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.
Principalele atribuţiile ale postului pentru consilier achizitii publice clasa I, grad profesional superior:
1. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
2. Elaborează şi, dupăcaz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii și îl actualizează ori de câte ori este nevoie;
3. întocmește referatele pentru constituirea comisiilor de evaluare pentru procedurile de achiziții publice;
4. întocmește notele justificative pentru alegerea modalitatii de atribuire a contractului de achizitie publica / demararea achizițiilor directe;
5. realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
6. întocmeşte strategia de contractare şi o supune aprobării conducerii instituției în cazul aplicării procedurilor simplificate, licitaţiilor deschise sau negocierilor pe baza referatelor de necessitate şi a caietelor de sarcini, elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate;
7. înştiinţează diferite instituții (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice-Direcţia Generală Control Ex-Ante asupra procedurii care urmează a fi derulată), conform obligativității în acest sens cu prevederilor legale în vigoare;
8. redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare, înfuncție de procedura aleasă, și de atribuire în conformitate cu prevederile legale,spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, ori pe site ul instituției pentru procedura proprie (contractare servicii sociale, servicii de pază sau alte service din Anexa 2 la Legea nr.98/2016);
9. elaborează calendarul procedurii de atribuire, necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura, după caz;
10. elaborează Documentul Unic de Achiziţie European ( DUAE) şi îl public în SEAP în secţiunea special dedicată;
11. întocmeşte declaraţia privind funcţiile de decizie şi o încarcă în SEAP în secţiunea special dedicate;
12. elaborează şi/ sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/ preselectare încolaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări; pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită, documentaţia de atribuire/ selectare/ preselectare şi răspunde pentru legalitatea procedurilor;
13. ajută Compartimentul juridic prin transmiterea draft-ului de contract de achiziţie public potrivit fiecărei procedure urmate şi il transmite la avizat (juridic și CFPP), la semnat de către conducerea instituției şi efectuează comunicarea acestora către părțile interesate;
14. ajută comisiile de evaluare atunci când trebuie să răspundă în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări,în termenele legale, răspunsurile însoţite de întrebările aferente fiind transmise de către responsabilul de achiziție la toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
15. participă în caliatea de responsabil achiziție conform art.126 alin.(6) din H.G pe lângă comisia de evaluare a ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, prin redactarea documentelor emise de aceasta și prin ajutorul de specialitate în achiziții publice, nu din punct de vedere al obiectului procedurii/achiziției;
16. informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
17. redactează raportul procedurii de atribuire, potrivit legii sau raportul anulării unei procedurii de atribuire, după caz, înfuncție de informările primate de la alte compartimente și prin care se impune luarea acestei măsuri de anulare;
18. transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului
19. întocmeşte şi păstrează dosarul deachiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respective toate documentele necesare pentru derularea procedurii şi pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţiesă nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar ficontrară legii;
20. acordă asistenţă de specialitate instituţiilor subordonate DGASPC SIBIU – centrelor rezidențiale copii/adulți, la solicitarea acestora;
21. realizează achiziţiile directe din catalogul electronic potrivit legislației privind achizițiile publice;
22. public anunțuri pentru achiziţiile directe pe SEAP la secţiunea Publicitate Anunţuri, conform prevederilor legale acolo unde se impune;
23. întocmeşte rapoartele de alegerea operatorului economic în cadrul procedurilor de achiziţie direct conform situațiilor reglementate de Legea 98/2016 si a celor din H.G 395/2016;
24. publicăîn SEAP notificări de atribuirela achiziţile directe;
25. transmite notificările centralizate la achizițiile directe (excepții) conform termenelor legale;
26. Participă la implementarea, menținereașiîmbunătățireaprocedurilor de lucru de la nivelulbiroului, darși la cele de la nivelul instituției care se aplicăunitarși respect toate prevederile din cadul acestora;
27. Identifică, raportează și tratează, conform informațiilor din documentea probate, neconformitățile apărute în desfășurarea activităților;
28. Îndeplineşte orice alte atribuţii primite din partea şefului ierarhic superior, care au legătură cu scopul principal al postului.
29. Respectă normele de conduit profesională prevazute de lege;
30. Păstrează secretul professional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
31. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
32. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
33. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de OrganizareşiFuncţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu;
34. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite din neutilizarea corespunzătoare;
35. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;
36. Cunoaste si respecta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor din cadrul DGASPC Sibiu.
Condiţii de desfăşurare:
Examenul constă în două probe: proba scrisă şi interviul.
În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.
La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor .
Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 14.12.2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Candidații declarați “admis” la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.
Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Interviul va avea loc în data de 21.12.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 09.11.2021-29.11.2021 la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu. Publicarea anunțului se va efectua în data de 09.11.2021.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, cursuri. Atestat de liberă practică în una din următoarele specialităţi: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) cazierul judiciar;
h) certificat de integritate comportamentală.
i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Etichete:

Recomandam sa citesti si