fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

DGASPC Sibiu angajează asistent social

DGASPC Sibiu angajeaza asistent social

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual  temporar vacant în afara organigramei, din cadrul proiectului  ”Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate din județul Sibiu

 1. ASISTENT SOCIAL – grad profesional practicant – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână pe perioada implementării proiectului (nu mai mult de 30 de luni);

 

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă                     durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

b) Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-treapta de competentă profesională               Practicant;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,                          operativitate, responsabilitate.

d) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – experiență 2 ani în lucru cu grupuri                                  vulnerabile;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 3. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 07.10.2021 ora 12:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 12.10.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 17.09.2021– 30.09.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane – Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 • Cerere tip de înscriere/formularele de înscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • CV-ul datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze numele proiectului și postul vizat de candidat;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii ale diplomelor/adeverințelor de studii;
 • Copii ale adeverințelor, diplomelor sau certificatelor care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copii ale documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care atestă experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. carnet de muncă, adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor);
 • Aviz de liberă practică, dacă este cazul;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverință);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Date de contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: resursesb@yahoo.com. Bibliografia și documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane și pe pagina de internet a instituției.

Etichete:

Recomandam sa citesti si