fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante, la DGASPC Sibiu

2020 s-a încheiat cu succes pentru DGASPC Sibiu
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, strada Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante.
Examenul constă în două probe: proba scrisă şi interviul. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT. La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor.
Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 28.03.2022, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu. Candidații declarați “admis” la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.
Proba scrisă va avea loc în data de 29.03.2022 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 25.02.2022-16.03.2022 la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu. Publicarea anunțului se va efectua în data de 25.02.2022.
Funcţiile publice pentru care se organizează concursul de recrutare şi condiţiile de participare sunt următoarele:
1.Serviciul management de caz pentru protecție rezidențială și familială
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID 360621), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.
Condiţii:
Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul asistenței sociale, psihologie, sociologie, științe ale educației, științe ale comunicării, științe juridice, medicină, economic sau al științelor administrative.
b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Serviciului management de caz pentru protecție rezidenţială si familială.
1. Constituția României, republicată,
2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a.
3. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată.
6.Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
7.Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.
8.Ordinul nr.1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament.
Pentru TEMATICĂ: BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.
2. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID360615), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.
Condiţii:
Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, psihologie, sociologie, științe ale educației, științe ale comunicării, științe juridice, medicină, economic sau al științelor administrative.
b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.
BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități
1. Constituția României, republicată.
2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a.
3. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5.Legea nr.448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale
7. Hotărâre nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
8.Ordinul nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
9.Ordinul nr. 1.306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.
Pentru TEMATICĂ: BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.
Etichete:

Recomandam sa citesti si