fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Naţional

Balanţa de plăţi şi datoria externă – aprilie 2022

Luna mai este luna promovării economiei sociale

În perioada ianuarie – aprilie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 568 milioane euro, comparativ cu 4 114 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 589 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 345 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 126 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 84 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie – aprilie 2021Ianuarie – aprilie 2022p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)35 68439 798-4 11442 31149 879-7 568
A. Bunuri şi servicii30 65334 548-3 89537 36343 502-6 139
a. Bunuri22 62729 347-6 72027 07436 383-9 309
      b. Servicii8 0265 2012 82510 2897 1193 170
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor7815872395356897
– transport2 3301 0171 3132 8511 3021 549
–  turism – călătorii415953-5389951 971-976
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale2 0798911 1882 6461 0361 610
– alte servicii2 4212 2821392 8442 75490
B. Venituri primare3 2023 621-4193 1884 733-1 545
C. Venituri secundare1 8291 6292001 7601 644116
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 149 milioane euro (comparativ cu 2 350 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 031 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 118 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externă totală a scăzut cu 66 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 94 399 milioane euro la 30 aprilie 2022 (70,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2022 nivelul de 40 152 milioane euro (29,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ian – apr. 2022p
Sold la 31.12.2021Sold la 30.04.2022p
1. Administrația publică58 802     56 3103 685
  Numerar și depozite283312861
  Titluri de natura datoriei*47 19242 8192 640
   Împrumuturi11 27313 143157
   Credite comerciale și avansuri503227
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3663 461                              1
 Numerar și depozite110
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 3653 4601
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală7 7988 0612 407
  Numerar și depozite7 1877 4662 215
  Titluri de natura datoriei591524155
   Împrumuturi000
  Alte pasive207137
4. Alte sectoare25 70826 0897 391
  Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei1 2201 162518
   Împrumuturi13 39812 9383 665
   Credite comerciale și avansuri10 91911 8103 121
   Alte pasive17117987
I. Datoria externă  (1+2+3+4)**95 67493 92113 484
II. Investiția directă: credite intra-grup38 94340 63020 852
Total datoria externă  (I+II)

din care:

134 617134 55134 336
    Termen scurt37 45140 15227 981
    Termen lung97 16694 3996 355
p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 4,8 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influențe de aproximativ 7,1 miliarde euro din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2022 a fost de 78,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

 

Precizări metodologice        

           

  1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
  2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
  3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele: 1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

  1. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
  2. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
  4. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
  5. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

 

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 iulie 2022.

 

Etichete: