fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Naţional

Apeluri de 1,15 miliarde de euro pentru educație și integrare pe piața muncii, deschise în 2023

 • Din bugetul total de 4,34 miliarde de euro de care dispune Programul Educație și Ocupare, peste un miliard este destinat valorificării potențialului tinerilor pe piața muncii.
 • În anul 2023 vor fi lansate 18 apeluri, din care 11 în domeniul educație și 7 în domeniul capital uman.

Din al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finanțările destinate domeniilor educației și accesului pe piața muncii, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027. Cele 18 apeluri programate a fi lansate în cursul acestui an au un buget total de 1,15 miliarde de euro și vor finanța intervenții care vizează activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea studiilor terțiare cu cerințele de pe piața muncii, dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, stagii pentru studenți, orientare în carieră și formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educație, stagii de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic.

„Separat de investițiile în proiecte de infrastructură sau în serviciile publice esențiale precum sănătatea, Programul Educație și Ocupare ne  oferă oportunitatea de a investi în cea mai importantă resursă pe care o avemoameni. Știm cu toții care sunt efectele migrației forței de muncă din România ultimilor ani. Suntem totodată conștienți de faptul că deficitul actual de forță de muncă nu poate fi recuperat decât prin investiția în educație și prin corelarea acesteia cu cerințele angajatorilor. Programul Educație și Ocupare ne deschide accesul la educație, formare și calificare, dar și acces pe piața muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, șomerii de lungă durată și persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piața muncii, oferă finanțare pentru învățământul profesional și tehnic, dar și pentru formarea continuă a adulților. La finalul perioadei, vom avea 280.000 de tineri sprijiniți să intre pe piața muncii. De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să își continue educația și să obțină calificare și un loc de muncă. Programul Educație și Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educație și să devină activi pe piața muncii, fiind pregătiți pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduse”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Primele 8 apeluri de proiecte finanțate prin Programul Educație și Ocupare vor fi lansate în cel de-al doilea trimestru al acestui an, alte 6 fiind programate pentru perioada iunie – septembrie 2023, în timp ce în ultimul trimestru al anului 2023 vor fi deschise 4 apeluri.

Programul Educație și Ocupare (PEO) stabilește prioritățile de investiții finanțate din Fondul Social European+, în sprijinul implementării Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 și a Strategiei România Educată. Obiectivul major în domeniul ocupării este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială, urmărind valorificarea potențialului uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Prioritizarea intervențiilor a pornit de la nevoia de investiții pentru creșterea accesului la ocupare, pentru anticiparea nevoilor de competențe și furnizarea de măsuri pentru tranziții și mobilitate pe piața muncii, precum si din nevoia de a crea un sistem de educație accesibil pentru toate categoriile de elevi și studenți, relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul.

Programul Educație și Ocupare va finanța zece priorități de investiții:

 • Modernizarea instituțiilor pieței muncii;
 • Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;
 • Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;
 • Antreprenoriat și economie socială;
 • Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară;
 • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație;
 • Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;
 • Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic;
 • Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității;
 • Asistență Tehnică.

Un milion de români sprijiniți

Printre rezultatele așteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără:

 • Eficientizarea serviciului public de ocupare (SPO): 87.000 de angajatori care apelează și beneficiază de serviciile SPO; 000 persoane care intră în serviciile SPO; 600 noi angajați SPO; 1840 angajați SPO care participă la programe de pregătire profesională; 407 entități ale partenerilor sociali și societății civile cu capacitatea consolidată în dialog social și activități specifice pieței muncii;
 • 263 de tineri sub 30 ani sprijiniți să intre pe piața muncii și 5.990 locuri de muncă nou create pentru tineri;
 • 667 de persoane inactive, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, persoane din comunități marginalizate și alte categorii dezavantajate pe piața muncii sprijiniți în vederea ocupării;
 • 877 locuri de muncă nou create prin schemele de antreprenoriat;
 • 158 participanți la cursuri de formare/ mentorat/ masterat didactic care obțin o calificare în domeniul educației timpurii;
 • 1400 unități de educație timpurie care beneficiază de sprijin pentru asigurarea materialelor educaționale pe parcursul a 3 ani și 42 servicii de îngrijire și educație timpurie standard/ complementare la nivel județean, înființate și funcționale;
 • 000 unități de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar sprijinite;
 • 534 copii și tineri proveniți din medii și grupuri dezavantajate sprijiniți pentru prevenirea abandonului școlar sau menținerea în educație;
 • 964 persoane din afara sistemului de învățământ sprijinite prin programe A doua șansă;
 • 60 unități de învățământ superior sprijinite pentru internaționalizare;
 • 3176 entități (furnizori de formare) cu sistem de asigurare a calității implementat;
 • 380 standarde ocupaționale/ calificări profesionale realizate / 360 validate/aprobate pentru utilizare;
 • 889 participanți implicați în programe de formare continuă a adulților (certificare /calificare/schimb de bune practici/ instruiri);
 • 966 elevi din învățământul profesional și tehnic sprijiniți pentru prevenirea abandonului școlar.
 • 590 programe de mobilitate a adulților sprijinite /finanțate.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare

În cadrul acestui program este încurajată implementarea acțiunilor în parteneriat, prin implicarea categoriilor de parteneri relevanți în funcție de specificul intervențiilor.

Astfel, sunt prevăzute parteneriate atât pe piața muncii, cât și la nivelul sistemului de învățământ:

 • între Serviciul Public de Ocupare și furnizori de servicii de tineret publici sau privați;
 • SPO în parteneriat cu alte structuri relevante publice/private/parteneri sociali/furnizori de servicii pe piața muncii;
 • MMSS /ANOFM /INCSMPS/ ME / ISE;
 • MMSS / comisii județene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională;
 • ME în parteneriat cu structuri locale / autorități publice locale;
 • CNDIPT în parteneriat cu agenți economici implicați în programele de formare profesională;
 • unități de învățământ (inclusiv instituții de învățământ superior) în parteneriat cu ONG-uri / mediul economic (angajatori), asociații culturale, unități de cult, cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive, autorități publice locale.

Mai multe detalii despre PEO găsiți aici: https://bit.ly/4071CL1.

Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Z9sqtG