fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

Apa Târnavei Mari la 8 ani de la intrarea pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din România

Aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este situată în nordul şi estul județului Sibiu, în prezent, societatea asigură servicii de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, în baza licenţei clasa 2 acordată societăţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice.

Apa Târnavei Mari deserveşte în mediul urban municipiul Mediaş şi oraşele Agnita şi Dumbrăveni, iar în mediul rural comunele Arpaşu de Jos, Cîrţişoara, Şeica Mare, Alma, Bîrghiş, Marpod şi Nocrich.  În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Delegantă, şi S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operator Regional, vor fi preluate serviciile de apă – canal din oraşul Copşa Mică şi celelalte comune membre ale ADI. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înfiinţată în anul anul 2002 de către unităţile administrativ – teritoriale ca şi Asociaţie a Municipalităţilor, fiind reorganizată, în anul 2006, după sistemul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare. Din această asociaţie fac parte 4 oraşe: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, alături de Consiliul Judeţean Sibiu, în calitate de membrii fondatori, şi alte 29 comune din judeţul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă şi de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alţâna, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiş, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrţa, Cîrţişoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Şeica Mică, Şeica Mare, Târnava, Valea Viilor.

Despre implementarea primului Proiect European … Etapa I …
În prezent, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2015, pentru implementarea Proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A..
Cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu, Proiectul reprezintă prima etapă în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea de nord-est a județului Sibiu, lucrările realizate fiind localizate în oraşele Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni.
Valoarea totală a Proiectului este de 328.624.204 lei, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 307.837.654 lei, iar finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune de 261.662.005 lei, restul fiind asigurat de la bugetul de stat, bugetul local şi prin contribuţia beneficiarului. Valorile nu includ TVA.
Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu şi anume respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate; creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările Proiectului şi, nu în ultimul rând, creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.
Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: construcţia şi modernizarea surselor de captare a apei; construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare; extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi a celor de colectare a apei uzate; construcţia şi reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului şi achiziţionarea de aparate de contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a scurgerilor.
Rezultatele aşteptate sunt conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă şi cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a locuitorilor din municipiul Mediaş, respectiv din oraşele Agnita şi Dumbrăveni, prin extinderea reţelelor de canalizare şi depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.
Proiectul totalizează 16 contracte, 6 contracte de servicii, dintre care unul pentru asigurarea cofinanţării Proiectului de către Operatorul Regional, 7 contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, 2 contracte pentru construirea sediilor administrative din cele trei localităţi şi 1 contract de furnizare de echipamente.
Principalele investiţii realizate în cadrul Proiectului sunt următoarele:

Pentru aglomerarea Mediaş:
cea mai modernă staţie de tratare a apei din ţară, realizată din fonduri europene, care asigură în prezent furnizarea apei potabile de calitate superioară pentru circa 50.000 de locuitori, urmând ca în etapa a II-a de finanţare (2014 – 2020) să deservească circa 70.000 de locuitori din Municipiul Mediaş, comunele Alma, Brateiu, Dârlos, Valea Viilor, Târnava, Bazna, Agârbiciu, Biertan, Copşa Mare, Blăjel, Aţel şi oraşul Copşa Mică;
staţie de epurare a apei uzate modernizată, prevăzută cu trei trepte – mecanică, biologică şi terţiară, dotată cu instalaţii de ultimă generaţie, prevenind astfel poluarea râului Târnava Mare. A fost proiectată să funcţioneze la un debit maxim zilnic de 24.858 mc/zi şi dimensionată să deservească 74.000 de locuitori echivalenţi. În etapa a II-a de finanţare, preconizată a se finaliza în 2020, staţia va deservi şi localităţile limitrofe (comunele Brateiu, Dârlos, Valea Lungă);
reţea de apă reabilitată şi extinsă: 5,626 km de conducte de aducţiune, 40,658 km de reţea de distribuţie, 2.573 de branşamente, trei rezervoare de apă potabilă;
sistem de canalizare modernizat, prin extinderea cu 20,627 km şi reabilitarea a 22,378 km de reţea, realizarea a 2.937 de racorduri şi a 9 staţii de pompare a apei uzate.

Pentru aglomerarea Agnita:
staţie de tratare nou construită la Arpăşel care va deservi locuitorii din Agnita, comuna Bîrghiş şi pe cei de pe întreg traseul conductei de aducţiune, Arpaşu de Sus, Arpaşu de Jos, Cîrţişoara, Cârţa, Noul Român, Săsăuş, Chirpăr, Vărd, Veseud, Nocrich, Marpod;
conductă de aducţiune între staţia de tratare şi rezervorul din Agnita reabilitată şi extinsă pe o lungime de 38,627 km;
staţie de epurare a apei uzate deversate în Hârtibaciu, dimensionată pentru 9.500 de locuitori echivalenţi;
lucrări de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile;
8,433 km de reţea de distribuţie, un rezervor de înmagazinare a apei potabile şi 558 de branşamente;
modernizarea sistemului de canalizare prin reabilitarea a 5,614 km de reţea şi realizarea a 386 de racorduri;staţie de pompare a apei uzate nou construită;
lucrări de extindere cu 5,782 km a reţelei de canalizare şi de realizare a 380 de noi racorduri.

Pentru aglomerarea Dumbrăveni:
staţie de tratare a apei reabilitată şi modernizată deservind locuitorii din Dumbrăveni şi Hoghilag, iar în viitor, localităţile Ernea şi Şaroş pe Târnave;
staţie de epurare nou construită, dimensionată pentru 7.100 de locuitori echivalenţi, pentru evacuarea apelor uzate tratate corespunzător pentru a preveni poluarea râului Târnava Mare, în a cărei componenţă intră o staţie de pompare a apei uzate, amplasată în intravilanul localităţii;
1,845 km de conducte de aducţiune între frontul de captare şi Staţia de Tratare;
lucrări de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile: un rezervor de înmagazinare a apei, 2,059 km de reţea de alimentare şi 102 branşamente;
lucrări de extindere a sistemului de canalizare pentru colectarea apei uzate: două staţii de pompare nou construite, 12,569 km de reţea extinsă şi 1.189 de racorduri noi.

Apa care ajunge la robinetele consumatorilor deserviţi de sistemele de alimentare modernizate prin investiţiile europene din Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni are o calitate superioară şi poate fi consumată în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei. Totodată, apele uzate generate de consumatorii din regiune sunt epurate înainte de deversare pentru prevenirea poluării mediului înconjurător şi a celor două râuri din aria Proiectului, Târnava Mare şi Hârtibaciu. În acest scop, s-au realizat investiţii în cele trei aglomerări.

Despre accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria Delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. … Etapa a II-a
Conform declaraţiei de misiune, viziunii şi obiectivelor strategice de dezvoltare, având la bază experienţa acumulată şi de lecţiile învăţate ca urmare a implementării unui Proiect cu finanţare europeană în perioada 2007-2015, Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează accesarea de noi fonduri europene în următorul exercițiu bugetar al Uniunii, pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din Aria Delegării.
În acest context, o primă activitate, premergătoare accesării de noi fonduri europene, a constat în revizuirea / actualizarea „Master Planului pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată (Judeţul Sibiu)”, elaborat iniţial în noiembrie 2006, ţinând cont de următoarele aspecte:
• informaţiile deţinute de către Operatorul Regional privind necesarul de investiţii pentru localităţile urbane Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni în etapele de finanţare aferente perioadei 2014 – 2020 – 2040;
• necesarul de investiţii identificat în completarea Proiectului Regional „Zone Fierbinţi”, derulat de către localitatea Copşa Mică;
• informaţiile solicitate, analizate şi centralizate de la Primăriile localităţilor rurale din Aria Delegării privind necesarul de investiţii identificat pentru următoarea etapă de finanţare (în speţă, studiile de fezabilitate, respectiv proiectele elaborate / propuse spre realizare / aflate în implementare / stopate din lipsa finanţării / finalizate).
Obiectivul general al Master Planului este identificarea şi prioritizarea nevoilor şi a investiţiilor în vederea obţinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformări depline, la nivel regional / judeţean, cu directivele Uniunii Europene şi cu angajamentele asumate de ţara noastră în calitate de stat membru, atât pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, cât şi pentru cele de canalizare şi epurare a apelor uzate, ţinând seama scopul vizat privind dezvoltarea localităţilor, precum şi de gradul de suportabilitate al investiţiei.
Obiectivele prioritare specificei Ariei Proiectului vizează:
creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă pentru localităţile cu peste 50 de locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1.000 euro / loc.;
creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 2.000 Euro / l.e..
Regiunea Proiectului, respectiv aria viitoare – potențială – de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional, va cuprinde următoarele localităţi: Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, Alma, Alţâna, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiş, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cârţa, Cîrţişoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Târnava, Valea Viilor, Şeica Mică, Şeica Mare.
Investițiile prioritare propuse spre realizare în cadrul viitorului proiect finanţat prin P.O.I.M. (Program Operaţional Infrastructură Mare, 2014 – 2020) derivă din deficienţele sistemului actual, fiind în strânsă corelare cu prevederile Master Planului revizuit și urmăresc:

La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:
asigurarea unei calităţi a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene (Directiva 98/83/EC);
alimentarea sigură şi durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional; asigurarea calităţii şi a gradului de acces la serviciile de alimentare cu apă, conform principiului eficienţei costului şi al calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populaţiei din zona deservită de Operatorul Regional, prin creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă pentru localităţile cu peste 50 de locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1.000 euro / loc.;
siguranţa îmbunătăţită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;
reducerea pierderilor fizice de apă.
La nivelul sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate:
deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE (Directiva 91/271/EC);
colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional;
asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului rentabilității economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populaţiei din zona deservită de Operatorul Regional, prin creşterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 2000 Euro / l.e..;
îmbunatățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria proiectului, prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de apă uzată în sol, cu impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului înconjurător.
În perspectivă, Operatorul Regional vizează eficientizarea instalaţiilor de tratare și epurare, prin reducerea progresivă a pierderilor din reţele şi ameliorarea calităţii apei. Investiţiile preconizate vor permite reabilitarea infrastructurii, aducerea acesteia la cerințele normelor europene şi adaptarea permanentă a serviciilor la cererea înregistrată la nivelul comunităţii.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si